Dla uczelni

Na polskich uczelniach studiuje coraz więcej studentek i studentów nie tylko z innych krajów Unii Europejskiej, ale także z całego świata, z Ukrainy, Białorusi, Indii czy Turcji. Na uczelniach wyższych spotykają się studentki i studenci, jak również kadra naukowa, z różnych krajów, o różnym stopniu zamożności, o różnej orientacji seksualnej, wyznaniu czy kolorze skóry.

Dla uczelni taka różnorodność doświadczeń i perspektyw stanowi ważny zasób. Różnorodność wiąże się także z wyzwaniami – szczególnie w obszarze komunikacji i współpracy pomiędzy kadrą, pracownicami i pracownikami administracji oraz studentkami i studentami.

Jako FRS wiemy, że można skutecznie zarządzać różnorodnością i systemowo przeciwdziałać dyskryminacji na uczelni, aby tworzyć bezpieczne i przyjazne warunki, które sprzyjają nauce, pracy i rozwoju.

Oferujemy szkolenia i warsztaty dla studentek i studentow i kadr naukowych, a także indywidualne konsultacje dla kadr naukowych i władz uczelnianych.

Nasze podejście:

Wspieramy uczelnie systemowo w zarządzaniu różnorodnością, bo wiemy, ze systemowe podejscie:

 • pozwala stworzyć przyjazne środowisko pracy dla międzynarodowej kadry uniwersyteckiej, tym samym poprawiając konkurencyjność polskich uczelni na globalnym rynku pracy
 • umożliwia podejmowanie efektywnych, etycznych i zgodnych z wartościami uczelni działań, które wpływają pozytywnie na jej wizerunek i prestiż
 • poprawia komunikację między kadrą, administracją i studentami oraz studentkami
 • buduje przyjazną kulturę organizacyjną, przeciwdziałając niepotrzebnym napięciom, które mogą mieć miejsce w zróżnicowanym środowisku pracy i nauki
 • łagodzi skutki tzw. szoku kulturowego, który może być częścią doświadczenia migracji.

Rozumiemy, że różnorodność społeczna dotyka wiele obszarów uczelni, w tym:

 • na poziomie współpracy, komunikacji, zarządzania i atmosfery pracy na wydziałach i instytutach.
 • na poziomie strategii, obowiązujących zasad, wartości i kultury organizacyjnej całej uczelni.
 • na poziomie działań w ramach współpracy z innymi uczelniami, komunikacji zewnętrznej i budowania wizerunku uczelni.

Co oferujemy:

Konsultacje:

 • Opracowanie i wdrażanie procedur dotyczących równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji (w tym molestowaniu).
 • Przeciwdziałanie przemocy i mobbingowi na uczelniach.

Szkolenia dla kadry:

 • Ochrona przed dyskryminacją i równe traktowanie na uczelni – perspektywa prawna.
 • Rozwiązania na rzecz ochrony przed dyskryminacją i równego traktowania na uczelni.
 • Różnice kulturowe i zarządzanie różnorodnością.
 • Jak nas widzą cudzoziemcy? Komunikacja międzykulturowa
 • Psychologiczne i społeczne skutki migracji.

Warsztaty dla studentek i studentów:

 • Rozwijanie postaw równościowych.
 • Narzędzia reagowania na dyskryminację (podstawy prawne).
 • Przeciwdziałanie przemocy i mobbingowi.
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy doświadczasz dyskryminacji lub jesteś jej świadkiem.

Dlaczego warto z nami współpracować?

 • Od 14-stu lat działamy obszarze przeciwdziałania dyskryminacji.
 • Pracują z nami doświadczone trenerki i trenerzy.
 • FRS współtworzyła wzór Standardu Antydyskryminacyjnego dla Uczelni oraz współkoordynuje ogólnopolski, międzyuczelniany Zespół ds. uniwersyteckich standardów przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji.
 • Jakość i kompleksowość naszych działań doceniły m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie czy Akademia Sztuka Pięknych w Warszawie a także biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Jesteśmy sygnatariuszami Karty Różnorodności.
Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia FRS w celu opracowania i wdrażania zasad równego traktowania na Twojej uczelni, napisz do nas: biuro[@]ffrs.org.pl.
Standard Antydyskryminacyjny dla Uczelni

Wzór Standardu Antydyskryminacyjnego dla Uczelni (SAdU) został opracowany, aby wspierać uczelnie wyższe we wdrażaniu rozwiązań systemowych mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy. Zapisy SAdU odnoszą się przekrojowo do najważniejszych obszarów działalności uczelni (w tym dydaktyki oraz działalności badawczej) a także do roli uczelni jako pracodawcy.

Od 2015 r. FRS uczestniczy w pracach Zespołu ds. uniwersyteckich standardów przeciwdziałania przemocy i dyskryminacjiEfektem działalności zespołu jest wzór Standardu Antydyskryminacyjnego dla Uczelni.

Zespół ds. uniwersyteckich standardów przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji

Utworzenie zespołu zostało zainicjowane w 2015 r. przez Fundację Autonomia oraz dr Magdalenę Stoch – kierowniczkę Zakładu Polityki Antydyskryminacyjnej w Mediach w Ośrodku Badań nad Mediami na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach projektu pt. „Uniwersyteckie standardy przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji” (realizowanego przez Ośrodek Badań nad Mediami oraz jako część Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć koordynowanej przez fundację Autonomia).

W skład zespołu wchodzą przedstawicielki i przedstawiciele uczelni, organizacji studenckich i organizacji pozarządowych z całej Polski.

Środowisko akademickie o  Standardzie Antydyskryminacyjnym dla Uczelni

We wrześniu 2015 r. dr Magdalena Stoch z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zwróciła się do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Leny Kolarskiej-Bobińskiej z prośbą o wsparcie w upowszechnianiu Standardu wśród rektorów szkół wyższych w Polsce oraz o zamieszczenie treści SAdU stronie MNiSW. MNiSW przekazało standard do zaopiniowania Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW). 09 września 2016 r. Rada przekazała pozytywną opinię dotyczącą SAdU.

Przeczytaj treść opinii tutaj. Czytamy w niej m.in.:

Zdaniem Rady Głównej sprawy związane ze zjawiskiem dyskryminacji zasługują na dużą uwagę środowiska akademickiego (…). Rada Główna w pełni podziela opinię Zespołu, który opracował wzór standardu, że przestrzeń akademicka powinna być wolna od wszelkich form dyskryminacji, zaś jakiekolwiek jej przejawy powinny spotykać się ze zdecydowanym przeciwdziałaniem. (…) sprawa przeciwdziałania dyskryminacji jest, zdaniem Rady Głównej, na tyle ważna, że warto rozważyć wzbogacenie o stosowne zapisy statutów uczelni, jako najważniejszych aktów wewnętrznych regulujących ich działanie.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002