Szkolne Kodeksy Równego Traktowania

Co oznacza równe traktowanie w szkole?

Każda społeczność szkolna cechuje się różnorodnością m.in. ze względu na płeć, stopień sprawności, wyznanie lub bezwyznaniowość, narodowość, pochodzenie etniczne, kolor skóry, orientację seksualną, stopień zamożności i inne cechy. 

Równe traktowanie w szkole oznacza, że uczennice i uczniowie oraz każda osoba należąca do społeczności szkolnej są traktowani z szacunkiem, mają możliwość korzystania z przysługujących im praw i wolności, rozwijania i realizacji swoich talentów z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości.

Prawo do równego traktowania wynika z godności i wolności każdego człowieka i jest zapisane m.in. w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Konstytucji RP oraz innych przepisach prawa.

Co to jest szkolny Kodeks Równego Traktowania?

Szkolny Kodeks Równego Traktowania (KRT) to narzędzie, które wspiera kadrę szkół w pracy pedagogicznej i wychowawczej w kształtowaniu postaw opartych na otwartości i szacunku dla różnorodności społecznej i budowaniu kultury dialogu. Kodeks określa najważniejsze wartości i cele szkoły dotyczące równego traktowania, a także sposób ich realizacji.

Idea KRT powstała w odpowiedzi na potrzeby szkół dotyczące równego traktowania, a także w związku z realizacją zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 roku , zgodnie z którym szkoły są zobowiązane do wdrażania działań antydyskryminacyjnych obejmujących całą społeczność szkoły.

Jak FRS wspiera szkoły w opracowaniu i wdrożeniu KRT?

Wspieramy szkoły w opracowaniu i wdrażaniu szkolnych KRT poprzez:

 • Warsztaty wprowadzające dla dyrekcji i kluczowej kadry pedagogicznej szkół dotyczące równego traktowania oraz planowania pracy nad KRT w szkole.
 • Szkolenia i warsztaty dla rad pedagogicznych.
 • Spotkania informacyjne i szkolenia dla rodziców bądź opiekunów prawnych.
 • Warsztaty dla zespołów roboczych w poszczególnych szkołach, powołanych w celu opracowania KRT.
 • Warsztaty dla uczniów i uczennic dotyczące badania potrzeb związanych z równym traktowaniem w szkole.
 • Konsultacje treści Kodeksów opracowanych przez szkoły.
 • Spotkania ewaluacyjne.

KRT wyróżnia się spośród innych działań na rzecz równego traktowania, prowadzonych przez FRS w szkołach swoją uniwersalnością, systemowym podejściem i praktycznym zastosowaniem. Najważniejsze założenia KRT to:

 • Uwzględnienie szerokiego zakresu przesłanek dyskryminacji, aby równe traktowanie i ochrona przed dyskryminacją były zapewnione dla wszystkich w szkole, bez względu m.in. na narodowość, pochodzenie etniczne, kolor skóry, wyznanie lub bezwyznaniowość, płeć, stopień sprawności, orientację seksualną czy stopień zamożności oraz inne przesłanki.
 • Szerokie rozumienie społeczności szkolnej obejmujące m.in. uczniów i uczniowie, kadrę pedagogiczną, pracownice i pracowników administracyjnych, dyrekcję, rodziców bądź opiekunów prawnych.
 • Systemowe podejście do równego traktowania w szkole poprzez określenie najważniejszych wartości i celów szkoły związanych z równym traktowanie oraz planowanie regularnych, długoterminowych działań na rzecz równego traktowania.
 • Zwiększanie samodzielności szkoły w zakresie równego traktowania m.in. poprzez zaangażowanie społeczności szkolnej w opracowanie i wdrażanie działań na rzecz równego traktowania.
 • KRT to nie (tylko) dokument – opracowanie i wdrożenie KRT w szkole jest przede wszystkim żywym, dynamicznym procesem, który opiera się na badaniu potrzeb, formułowaniu wniosków oraz planowaniu adekwatnych działań.
Polecamy do pobrania materiały pomocne do opracowania i wdrażania KRT w szkole:
Grantodawcy i honorowe patronaty dla działań FRS na rzecz KRT

Proces opracowanie i wdrożenia szkolnych Kodeksów Równego Traktowania był finansowany w ramach następujących projektów:

 • Projekt „Wdrażanie standardów równego traktowania w edukacji i instytucjach publicznych” realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji  finansowanego z Funduszy EOG we współpracy z Fundacją im. Heinricha Boella w Polsce.
 • Projekt Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona jest realizowany przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej w partnerstwie z Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
 • Projekt pt. „Zasada równego traktowania w praktyce – rozwiązania systemowe wspierające integrację obywatelek i obywateli państw trzecich oraz społeczeństwa przyjmującego w administracji publicznej i edukacji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa (nr projektu: 60/10/EFI).

Proces pracy nad KRT został objęty honorowym patronatem:

 • Ośrodka Rozwoju Edukacji, Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Ireny Lipowicz
 • Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, prof. Małgorzaty Fuszary.

Wsparcia organizacyjnego w realizacji działań udzielił takze Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) w Sulejówku.

Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia FRS w opracowaniu i wdrożeniu KRT w Twojej szkole, napisz do nas: biuro[@]ffrs.org.pl

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002