Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Agnieszka Kozakoszczak
Prezeska Zarządu FRS (od 2015)
więcej informacji >

Ekspertka się w tematyce równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w edukacji, w instytucjach publicznych i w organizacjach pozarządowych, trenerka.

W FRS koordynuje program edukacyjny oraz zajmuje się m.in. współpracą z asystentkami i asystentami międzykulturowymi.

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Trenerów Biznesu oraz Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Anna Górska
Wiceprezeska Zarządu FRS (od 2014)
więcej informacji >

Ekspertka w tematyce edukacji globalnej, zmniejszania nierówności społecznych oraz dyskursu medialnego dotyczącego migracji.

W FRS zajmuje się m.in. programem monitoringu mediów oraz zarządza kwestiami administracyjno-finansowymi.

Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała także afrykanistykę na Wydziale Orientalistycznym UW.

Emilia Czerniakiewicz
Członkini Zarządu FRS (od 2010)
więcej informacji >

Księgowa fundacji.

Rada Nadzorcza

dr Marta Kindler
Przewodnicząca Rady
więcej informacji >

Socjolożka, adiunkt w Ośrodku Badań nad Migracjami (OBM) Uniwersytetu Warszawskiego, członkini zespołu badawczego dotyczącego integracji i stosunków etnicznych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą migracji w Europie Środkowo-Wschodniej, szczególnie migracji zarobkowych.

Anna Grudzińska
Członkini Rady
więcej informacji >

Współzałożycielka FRS, prezeska zarządu w latach 2007-2010.

Antropolożka, specjalistka w zakresie komunikacji międzykulturowej, edukatorka. Absolwentka Instytutu Orientalistyki (Studium Stosunków Międzykulturowych/Azja i Afryka). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze społeczeństwem obywatelskim, od 2001 związana z trzecim sektorem. W latach 2012-2016 doktorantka na University of Aberdeen w Centre for Citizenship Civil Society and Rule of Law.

Laureatka wyróżnienia Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego w 2017 roku „za stworzenie Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej zajmującej się działalnością edukacyjną dotyczącą integracji społecznej i równego traktowania”.

dr hab. Mikołaj Pawlak
Członek Rady
więcej informacji >

Socjolog, adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Członek Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz redaktor naczelny kwartalnika naukowego Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja.

Zainteresowania badawcze dr. hab. Mikołaja Pawlaka obejmują teorię nowego instytucjonalizmu, studia nad migracjami oraz socjologię wiedzy.

dr Ewa Pogorzała
Członkini Rady
więcej informacji >

Wykładowczyni w Zakładzie Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Doktoryzowała się w Zakładzie Badań Etnicznych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Specjalizuje się w tematyce szkolnictwa dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz edukacji dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji w systemie oświaty w Polsce. Absolwentka Szkoły Gender Mainstreaming Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz kursu akademickiego Queer Studies organizowanego przez Kampanię Przeciw Homofobii oraz Fundację im. Róży Luksemburg w Polsce.

dr Izabela Rybka
Członkini Rady
więcej informacji >

Socjolożka, absolwentka Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Jej zainteresowania działalność badawcza dotyczą socjologii polityki społecznej w obszarze pomocy społecznej, ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych. Koncentruje się na analizach rozwoju środowiskowej pracy socjalnej i międzysektorowej współpracy lokalnych podmiotów na rzecz budowania systemów usług społecznych sprzyjających aktywizacji i integracji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi jako badaczka, ekspertka, koordynatorka projektów i trenerka.

Katarzyna Kubin
Członkini Rady
więcej informacji >

Współzałożycielka FRS oraz prezeska zarządu w latach 2010-2015.

Wykładowczyni i doktorantka w School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London w Centrum Kulturoznawstwa, Literaturoznawstwa i Studiów Postkolonialnych (Centre for Cultural, Literary, and Postcolonial Studies). Absolwentka studiów magisterskich z filozofii i literaturoznawstwa (University of Sussex, 2012). Od lat działa na rzecz praw człowieka oraz równego traktowania poprzez działania edukacyjne, badawcze i rzecznicze. Jest także tłumaczką i redaktorką tesktów, szczególnie w tematyce praw człowieka, migracji, uchodźctwa i antydyskryminacji.

Laureatka wyróżnienia Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego w 2017 roku „za stworzenie Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej zajmującej się działalnością edukacyjną dotyczącą integracji społecznej i równego traktowania”.

Monika Szulecka
Członkini Rady
więcej informacji >

Ekspertka i badaczka w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW.

Jej zainteresowania badawcze obejmują integrację ekonomiczną migrantów i migrantek, strategie funkcjonowania migrantów i migrantek o nieuregulowanym statusie, oraz wpływ polityk migracyjnych na występowanie, zwalczanie i zapobieganie zjawisku nieudokumentowanej migracji.

Od 2008 współtworzy Biuletyn Migracyjny – dwumiesięcznik wydawany przez Ośrodek Badań nad Migracjami UW.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002