Szkoły

Różnorodność społeczna to część szkolnej codzienności. W klasach spotykają się uczniowie i uczennice o różnym poziomie kapitału społecznego i stopniu zamożności. Coraz częściej społeczności szkolne współtworzą też uczniowie i uczennice różnej narodowości, różnego wyznania, koloru skóry, posługujący się różnymi językami. Co najważniejsze – dzisiejszą szkołę współtworzą osoby wychowane w różnych normach społeczno-kulturowych.
Dla szkół taka różnorodność doświadczeń i perspektyw stanowi ważny zasób. Wiąże się także z wyzwaniami – szczególnie w obszarze komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielkami i nauczycielami a uczniami i uczennicami oraz ich rodzicami.
Jako FRS wierzymy, że trzeba systemowo przeciwdziałać wykluczeniu i dyskryminacji w szkole oraz aktywnie budować i umacniać atmosferę bezpieczeństwa i szacunku.
Nasze działania kierujemy przede wszystkim do kadry szkół przyjmujących dzieci i młodzież z doświadczeniem migracyjnym.

Systemowe wspieranie szkół w zarządzaniu różnorodnością w szkole:

 • zapewnia poczucie bezpieczeństwa, co przekłada się na skuteczniejszą pracę z wszystkimi uczniami i uczennicami oraz lepsze wyniki w nauce dzieci z doświadczeniem migracji
 • buduje pozytywne relacje dzieci z doświadczeniem migracji z rówieśnikami wychowanymi w Polsce
 • daje poczucie satysfakcji nauczycielkom i nauczycielom w pracy z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym
 • poprawia komunikację z rodzicami dzieci z doświadczeniem mgiracji.

Różnorodność społeczna jest ważna w każdym z obszarów działania szkoły:

 • na poziomie współpracy, komunikacji, zarządzania i atmosfery pracy w klasach
 • na poziomie współpracy i komunikacji pomiędzy dorosłymi współtworzącymi społeczność szkolną: dyrekcją, kadrą pedagogiczną, kadrą administracyjną i rodzicami
 • obowiązujących zasad, norm i wartości oraz kultury organizacyjnej całej społeczności szkolnej .

Co oferujemy:

Wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu Szkolnych Kodeksów Równego Traktowania (więcej TUTAJ)

Konsultacje dla nauczycielek i nauczycieli z zakresu:

 • przepisów dotyczących wspierania edukacji dzieci cudzoziemskich w szkole
 • zatrudniania asystentek i asystentów międzykulturowych oraz osób pełniących funkcję pomocy nauczyciela (więcej TUTAJ)
 • nauczania języka polskiego jako drugiego/obcego
 • oceniania postępów w nauce dzieci z doświadczeniem migracji
 • współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci z doświadczeniem migracji
 • prowadzenia zajęć wspierających integrację i przeciwdziałających wykluczeniu dzieci z doświadczeniem migracji
 • tworzenia przestrzeni do dyskusji na temat równego traktowania i szacunku oraz barier, które stają im na przeszkodzie (w tym postaw ksenofobicznych i nacjonalistycznych)

Warsztaty:

 • dotyczące różnic kulturowych i ich wpływu na funkcjonowanie dziecka w szkole
 • na temat wpływu doświadczenia migracji na funkcjonowanie psychospołeczne dziecka w szkole
 • przygotowujące nauczycielki i nauczycieli do współpracy z asystent(k)ami międzykulturowymi
 • dotyczące organizacji oddziału przygotowawczego w szkole

Co mówią uczestnicy i uczestniczki, którzy skorzystali z programów edukacyjnych FRS:

 • „Szkolenie pozwoliło mi na uporządkowanie posiadanej przeze mnie wiedzy dotyczącej nauki dzieci cudzoziemskich i nauczania języka polskiego jako drugiego
 • „Dużo praktycznych rozwiązań. Szkolenie oceniam bardzo wysoko (kwalifikacje, przygotowanie, materiały, atmosfera)” – informacja przekazana w anonimowej ankiecie po odbyciu szkolenia,
 • „Traktuje to jako pierwsze z serii, dla mnie uchylony rąbek tajemnicy, początek drogi. Proszę o jeszcze.”
 • „Wszystko było ciekawym tematem, przedstawionym w ciekawy sposób.”
 • „Czas wykorzystany efektywnie!”

Dlaczego my?

 • Od 14-stu lat działamy na rzecz kształtowania otwartego społeczeństwa różnorodnego oraz przeciwdziałania dyskryminacji.
 • Pracują z nami doświadczeni trenerzy i trenerki.
 • Zainicjowaliśmy i koordynujemy ogólnopolską Koalicję na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich (więcej TUTAJ)
 • Wydajemy specjalistyczne publikacje dotyczące wspierania edukacji i integracji dzieci z doświadczeniem migracji.
 • Jakość i kompleksowość naszych działań doceniły szkoły i instytucje oświatowe.
 • Wspieramy nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń pomiędzy kadrą szkół.
 • Stworzyliśmy serię filmów „Narracje Migrantów”, scenariusze lekcji oraz materiały pomocnicze dla nauczycielek i nauczycieli.
 • Stworzyliśmy materiały wspierające reagowanie na nienawiść w mediach społecznościowych – znajdziesz je  TUTAJ.
 • Angażujemy się w rzecznictwo zmieniające szkolną rzeczywistość! (więcej TUTAJ)

Szkolne Kodeksy Równego Traktowania

Co oznacza równe traktowanie w szkole?

Każda społeczność szkolna cechuje się różnorodnością m.in. ze względu na płeć, stopień sprawności, wyznanie lub bezwyznaniowość, narodowość, pochodzenie etniczne, kolor skóry, orientację seksualną, stopień zamożności i inne cechy. Równe traktowanie w szkole oznacza, że uczennice i uczniowie oraz każda osoba należąca do społeczności szkolnej są traktowani z szacunkiem, mają możliwość korzystania z przysługujących im praw i wolności, rozwijania i realizacji swoich talentów z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości. Prawo do równego traktowania wynika z godności i wolności każdego człowieka i jest zapisane m.in. w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Konstytucji RP oraz innych przepisach prawa.

Więcej o równym traktowaniu i przeciwdziałaniu  dyskryminacji w szkole możesz przeczytać tutaj: Broszura o równym traktowaniu w szkole

Co to jest szkolny Kodeks Równego Traktowania?

Szkolny Kodeks Równego Traktowania (KRT) to narzędzie, które wspiera kadrę szkół w pracy pedagogicznej i wychowawczej w kształtowaniu postaw opartych na otwartości i szacunku dla różnorodności społecznej i budowaniu kultury dialogu. Kodeks określa najważniejsze wartości i cele szkoły dotyczące równego traktowania, a także sposób ich realizacji.

Idea KRT powstała w odpowiedzi na potrzeby szkół dotyczące równego traktowania, a także w związku z realizacją zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 roku , zgodnie z którym szkoły są zobowiązane do wdrażania działań antydyskryminacyjnych obejmujących całą społeczność szkoły.

Więcej o KRT możesz przeczytać tutaj: Broszura o KRT

Jak FRS wspiera szkoły w opracowaniu i wdrożeniu KRT?

Wspieramy szkoły w opracowaniu i wdrażaniu szkolnych Kodeksów Równego Traktowania poprzez:

 • Warsztaty wprowadzające dla dyrekcji i kluczowej kadry pedagogicznej szkół dotyczące równego traktowania oraz planowania pracy nad KRT w szkole.
 • Szkolenia i warsztaty dla rad pedagogicznych.
 • Spotkania informacyjne i szkolenia dla rodziców bądź opiekunów prawnych.
 • Warsztaty dla zespołów roboczych w poszczególnych szkołach, powołanych w celu opracowania KRT.
 • Warsztaty dla uczniów i uczennic dotyczące badania potrzeb związanych z równym traktowaniem w szkole.
 • Konsultacje treści Kodeksów opracowanych przez szkoły.
 • Spotkania ewaluacyjne.

Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia FRS w opracowaniu i wdrożeniu KRT w Twojej szkole, zadzwoń lub napisz do nas: biuro@ffrs.org.pl lub akozakoszczak@ffrs.org.pl Poniżej znajdziesz materiały przydatne podczas opracowania i wdrażania KRT w szkole.

Honorowe patronaty

Proces opracowania i wdrożenia szkolnych Kodeksów Równego Traktowania był objęty honorowym patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji, Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Ireny Lipowicz oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, prof. Małgorzaty Fuszary. Wsparcia organizacyjnego w realizacji działań udzielił Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) w Sulejówku.

Grantodawcy

Proces opracowanie i wdrożenia szkolnych Kodeksów Równego Traktowania był finansowany w ramach następujących projektów:

Projekt „Wdrażanie standardów równego traktowania w edukacji i instytucjach publicznych” realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji  finansowanego z Funduszy EOG we współpracy z Fundacją im. Heinricha Boella w Polsce.

Projekt Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona jest realizowany przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej w partnerstwie z Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt pt. „Zasada równego traktowania w praktyce – rozwiązania systemowe wspierające integrację obywatelek i obywateli państw trzecich oraz społeczeństwa przyjmującego w administracji publicznej i edukacji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa (nr projektu: 60/10/EFI).

Oddziały przygotowawcze

Organizowanie w szkołach oddziałów przygotowawczych dla uczennic i uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, to rozwiązanie wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 września 2016 r. (Dziennik Ustaw, 2016 r. poz. 1453, paragraf 17: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1453/1)

Rozporządzenie to jest krokiem w dobrym kierunku. Jednak niektóre zapisy i założenia nowego przepisu sprawiają jednak, że w ocenie kadr szkół będzie bardzo trudno skutecznie zastosować go w praktyce, a próba jego wdrożenia może doprowadzić do pogorszenia warunków i możliwości nauki dzieci z doświadczeniem migracji oraz warunków pracy kadr szkół.

FRS od momentu wprowadzenia nowego przepisu aktywnie zaangażowało się w dialog na temat oddziałów przygotowawczych. Efektem działań i zaangażowania FRS jest pismo zawierające uwagi, wnioski i rekomendacje dotyczące zapisów rozporządzenia oraz organizowania oddziałów przygotowawczych, przekazane do MEN 26 stycznia 2017 r.:  

 • Pismo w sprawie oddziałów przygotowawczych przekazane do MEN 26 stycznia 2017 r.(Uwagi i rekomendacje dotyczące rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 września 2016 r. o kształceniu osób przybywających z zagranicy (Dziennik Ustaw, 2016 r., poz. 1453, paragraf 17) w zakresie możliwości organizowania oddziałów przygotowawczych dla dzieci przybywających z zagranicy, nieznających języka polskiego w stopniu  umożliwiającym korzystanie z nauki)
 • Załącznik nr 1List FRS do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie kwestii wymagających pilnych działań związanych z dostępem dzieci i młodzieży nieposiadających obywatelstwa polskiego do edukacji w Polsce
 • Załącznik nr 2Raport z badania systemu nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego jako drugiego/obcego w szkołach w Polsce (Katarzyna Kubin, Ewa Pogorzała, FRS 2014):
 • Załącznik nr 3Informacja o badaniu dotyczącym systemu nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego w szkołach w Polsce na podstawie art. 94a ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Katarzyna Kubin, Ewa Pogorzała, FRS 2014):
 • Załącznik nr 4Rekomendacje z badań Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej dotyczące sytuacji dzieci cudzoziemskich w szkołach w Polsce (Katarzyna Kubin, Ewa Pogorzała, FRS 2014)

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002

Regulamin sklepu