Statut

STATUT FUNDACJI NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI SPOŁECZNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Anna Grudzińska i Katarzyna Kubin, zwane dalej fundatorkami – założycielkami, ustanowiły Fundację o nazwie: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, zwaną dalej Fundacją, w dniu 25 maja 2007 roku aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Magdalenę Karczewską-Woźnica w Kancelarii Notarialnej przy ul. Wilczej nr 56 lok. 5 w Warszawie, Repertorium A nr 3475/2007.
2. Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
2. Fundację powołano na czas nieograniczony.

§ 3

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polski, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polski.
2. Fundacja może posiadać stałe i czasowe placówki, w tym i zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne, też poza granicami Rzeczpospolitej Polski.

§ 4

Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw administracji publicznej i spraw wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. nr 121, poz. 769 ze zm.).

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5

1.    Celem Fundacji jest:
a.    Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
b.    Równouprawnienie osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym albo dyskryminacją ze względu na swoją rasę, religię, narodowość, płeć, przynależność do określonej grupy społecznej lub z powodu swojego światopoglądu i przekonań;
c.    Promowanie systemowych zmian sprzyjających kształtowaniu się w Polsce społeczeństwa zintegrowanego, otwartego na różnorodność społeczną, wolnego od dyskryminacji;
d.    Poprawa jakości dyskursu publicznego na tematy związane z różnorodnością społeczną poprzez inicjowanie debat publicznych, realizacje programów edukacyjnych, realizację kampanii społecznych, prowadzenie badań;
e.    Budowanie przestrzeni do wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy liderami społecznymi, instytucjami oraz innymi aktorami społecznymi działającymi na rzecz równouprawnienia osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym albo dyskryminacją ze względu na swoją rasę, religię, narodowość, płeć, przynależność do określonej grupy społecznej lub z powodu swojego światopoglądu i przekonań.

2.    Działalność Fundacji ma charakter niezarobkowy.

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. tworzenie i implementowanie projektów;
b. działalność badawczą;
c. współpracę z partnerami zagranicznymi;
d. działalność upowszechniającą informacje, doświadczenia i wiedzę, w tym działalność wydawniczą;
e. działalność edukacyjną zarówno na poziomie społeczności lokalnej jak i całego społeczeństwa polskiego poprzez m.in. szkolenia, dyskusje, warsztaty;
f. inicjowanie i wspieranie debaty publicznej poprzez m.in. dyskusje, konferencje, spotkania, panele i imprezy kulturalno-artystyczne;
g. udzielanie wsparcia, np. poprzez poradnictwo i konsultacje na rzecz osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem albo dyskryminacją na skutek swojej rasy, religii, narodowości, płci, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu swojego światopoglądu i przekonań;
h. promowanie współpracy i wymiany informacji między środowiskiem administracji publicznej, akademickim, pozarządowym, politycznym i mediów;
i. dofinansowywanie organizacji i związków, których działania zgodne są z celami statutowymi Fundacji;
j. działania na rzecz pozytywnego wizerunku społeczeństwa wielokulturowego.

2. Powyższe działania zmierzające do realizacji celów statutowych prowadzone są odpłatnie i nieodpłatnie.
3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 7

1.    Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski o kwocie 1 000,00 złotych (tysiąc złotych) oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2.    Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działania.
3.    Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a.    funduszu założycielskiego,
b.    dotacji i subwencji,
c.    darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,
d.    dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
e.    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych zgodnie z właściwymi przepisami,
f.    odsetek i depozytów bankowych.

4.    Dochody pochodzące z subwencji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację statutowych celów Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
5.    W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
6.    Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes Fundacji jednoosobowo. W wypadku zaciągania zobowiązania lub rozporządzenia prawem, których wartość przekracza kwotę 150 000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), oświadczenie woli składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.
7.    Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a.    Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b.    Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c.    Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d.    Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

WŁADZE FUNDACJI

§ 8

Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji,
2. Rada Nadzorcza Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 9

1.    Zarząd Fundacji (dalej również „Zarząd”) składa się z od trzech do siedmiu członków powoływanych przez Radę Nadzorczą Fundacji.
2.    Zarząd powoływany jest na trzyletnią kadencję, wspólną dla wszystkich jego członków.
3.    Rada Nadzorcza Fundacji dokonuje wyboru członków Zarząd nie później niż w terminie 7 dni przed upływem kadencji dotychczasowego Zarządu. W przypadku niewybrania nowych członków Zarządu w terminie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, mandat ustępujących członków Zarządu ulega przedłużeniu do czasu wyboru nowego Zarządu.
4.    W trakcie trwania kadencji możliwe jest rozszerzenie lub uzupełnienie składu Zarządu w drodze kooptacji. Do kooptacji członków Zarządu stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące wyboru członków Zarządu nowej kadencji. Kadencja członków zarządu wybranych w drodze kooptacji upływa wraz z upływem kadencji pozostałych członków Zarządu.
5.    Ilekroć skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu poniżej trzech członków, uzupełnienie jego składu przez Radę jest obowiązkowe i winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia braku w składzie Zarządu. Do uzupełnienia składu Zarządu stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4 niniejszego paragrafu.
6.    Do pierwszego Zarządu wchodzą: Marta Domurat, Anna Grudzińska oraz Katarzyna Kubin.
7.    Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.
8.    Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
a. upływu kadencji (3 lata) – z zastrzeżeniem ust. 3 zdanie drugie niniejszego paragrafu,
b. złożenia pisemnej rezygnacji,
c. odwołania przez Radę Nadzorczą Fundacji drogą uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Fundacji,
d. śmierci.
9.    Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
10.    Za pełnienie funkcji w Zarządzie członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia.
11.    W skład Zarządu mogą wchodzić pracownicy Fundacji oraz osoby współpracujące z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych (w szczególności umowy o dzieło lub zlecenia).
12.    Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 10

1.    Do kompetencji Zarządu należy:
a.    reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
b.    kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i realizowanie jej celów statutowych;
c.    zawieranie umów o prace lub umów cywilno-prawnych oraz określanie warunków pracy i płacy pracowników Fundacji;
d.    uchwalanie programów i planów działania Fundacji;
e.    uchwalanie rocznych i perspektywicznych planów finansowych;
f.    uchwalanie regulaminów, w tym regulaminu pracy Zarządu;
g.    sporządzanie bilansów oraz sprawozdań z działalności Fundacji;
h.    przedkładanie Radzie Nadzorczej Fundacji Rocznego Sprawozdania z działalności Fundacji;
i.    przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji, i zapisów;
j.    przyznawanie stypendiów i nagród;
k.    podejmowanie decyzji o przystępowaniu do związków, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu;
l.    stwierdzenie stanu uzasadniającego wszczęcie likwidacji Fundacji.

§ 11

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu.
2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu, przy czym wystarczy powiadomienie ustne.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w tym Prezesa.
4. Zarząd może zdecydować o upoważnieniu wybranych pełnomocników do samodzielnego reprezentowania Fundacji w określonym zakresie spraw. Pełnomocnictwa udziela się zgodnie z zasadami reprezentacji Fundacji.
5. Zarząd może w drodze uchwalonego przez siebie regulaminu określić swą strukturę organizacyjną oraz szczegółowe zasady działania. Regulamin powinien być zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Fundacji.

RADA NADZORCZA FUNDACJI

§ 12

1.    Rada Nadzorcza Fundacji (dalej również „Rada”) składa się z od trzech do siedmiu członków.
2.    Rada powoływana jest pięcioletnią kadencję, wspólną dla wszystkich jej członków.
3.    Fundatorki wchodzą dożywotnio w skład Rady i nie mogą być pozbawione członkostwa w Radzie, chyba że z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszego Statutu wynika co innego. Ustępu 2 niniejszego paragrafu nie stosuje się.
4.    Członkostwo Fundatorek w Radzie ustaje wskutek:
a.    śmierci fundatorki;
b.    złożenia pisemnej rezygnacji;
c.    powołania Fundatorki do Zarządu, przy czym w takim wypadku członkostwo Fundatorki w Radzie ustaje na czas pełnienia przez nią funkcji w Zarządzie Fundacji; ustanie członkostwa w Zarządzie jest równoznaczne z jej automatycznym wejściem w skład Rady;
d.    zatrudnienia Fundatorki przez Fundację, przy czym w takim wypadku członkostwo Fundatorki w Radzie ustaje na czas trwania stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, stanowiącego podstawę zatrudnienia; wygaśnięcie stosunku prawnego stanowiącego podstawę zatrudnienia Fundatorki przez Fundację jest równoznaczne z jej automatycznym wejściem w skład Rady.
5.    W skład pierwszej Rady wchodzą: Anna Chodynicka, Mia Raben oraz Izabela Rybka. Wyboru nowych członków Rady, uzupełnienia lub rozszerzenia jej składu dokonuje swoją decyzją Rada.
6.    Rada dokonuje wyboru nowych członków nie później niż na jeden miesiąc przed upływem swojej kadencji. Uchwały Rady o wyborze nowych członków Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Rady, w tym Przewodniczącego. W przypadku niewybrania nowych członków Rady w terminie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, mandat ustępujących członków Rady ulega przedłużeniu do czasu wyboru nowej Rady.
7.    W trakcie trwania kadencji możliwe jest rozszerzenie lub uzupełnienie składu Rady w drodze kooptacji. Do kooptacji członków stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące wyboru członków Rady nowej kadencji. Kadencja członków Rady wybranych w drodze kooptacji upływa wraz z upływem kadencji pozostałych członków Rady.
8.    Ilekroć skład Rady ulegnie zmniejszeniu poniżej trzech członków, uzupełnienie jego składu przez Radę jest obowiązkowe i winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia braku w składzie Rady. Do uzupełnienia składu Rady stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 7 niniejszego paragrafu.
9.    Dla ważności uchwał o wyborze, zmianie lub rozszerzeniu składu Rady za życie Fundatorek wymagana ich zgoda, stosownie do zasad określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu. Wymóg ten nie dotyczy Fundatorki, która w momencie podjęcia uchwały pełni funkcję członka Zarządu.
10.    Rada w ciągu 5 dni od podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 6-8 niniejszego paragrafu, przesyła jej odpis Fundatorkom. Uchwała staje się ważna po złożeniu przez Fundatorki oświadczenia, że wyrażają zgodę na wybór, zmianę lub rozszerzenie składu Rady. Za wystarczającą formę dla przekazanie uchwał oraz złożenia oświadczenia przez Fundatorki uznaje się ich przekazanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
11.    W wypadkach określonych w ust. 4 lit. c i d w skład Rady nie może wchodzić więcej członków niż różnica między maksymalną liczbą członków Rady a liczbą Fundatorek wchodzących w skład Zarządu i zatrudnionych w Fundacji.
12.    Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
13.    Członkostwo w Radzie z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 ustaje z chwilą:
a. upływu kadencji (5 lat) – z zastrzeżeniem ust. 6 zdanie trzecie niniejszego paragrafu
b. złożenia pisemnej rezygnacji,
c. odwołania przez Radę w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów wszystkich pozostałych członków Rady w głosowaniu tajnym; tajne głosowanie może być zainicjowane wnioskiem Zarządu Fundacji,
d. śmierci.
14.    Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
15.    Członkowie Rady:
a.    Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, podległości z tytułu zatrudnienia w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu;
b.    Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c.    Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 13

1. Rada jest organem kontrolującym i opiniującym działalność Fundacji. Rada jest odrębnym organem od Zarządu i nie polega mu w zakresie wykonywania kontroli lub nadzoru.
2. Do kompetencji Rady należy:
a. wybór członków Zarządu oraz dokonywanie zmian w swym składzie;
b. w przypadku zawierania z członkiem Zarządu umowy   o pracę bądź umowy cywilno-prawnej, Fundację reprezentuje Rada, a w jej imieniu umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną podpisuje Przewodniczący Rady;
c. przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej Fundacji, a w szczególności kontroli ksiąg rachunkowych oraz realizacji dochodów i wydatków Fundacji;
d. zatwierdzenie bilansów oraz sprawozdań z działalności Fundacji
e. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
f. ocena realizacji działań Fundacji pod względem ich zgodności z celami statutowymi Fundacji;
g. przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z wykonania zadań statutowych oraz udzielania Zarządowi absolutorium;
h. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, w tym nt. ekspertyz, sprawozdań, medialnych wydarzeń mające wpływ na wizerunek Fundacji, itp.;
i. inicjowanie nowych programów i wskazywanie nowych kierunków rozwoju Fundacji.

§ 14

1. Rada obraduje w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady z jego inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek, co najmniej dwóch członków Rady.
3. Decyzje Rada podejmuje jawnie drogą uchwały. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w tym Przewodniczącego, chyba że Statut stanowi inaczej.
4. Tryb działania Rady określa uchwalony przez Radę Regulamin.

ZMIANA STATUTU

§ 15

1.    Zmiany Statutu dokonuje Rada na wniosek Zarządu Fundacji uchwałą podjętą jednomyślnie. Dla zmiany Statutu za życia Fundatorek wymagana jest zgoda Fundatorek dla podjętej uchwały o zmianie Statutu, stosownie do poniższych zasad.
2.     Dla ważności uchwały o zmianie Statutu konieczne jest, by w zawiadomieniu
o posiedzeniu Rady, skierowanym do jej członków znalazła się informacja o tym, że na posiedzeniu tym będzie rozpatrywana zmiana Statutu. Wymóg ten nie obowiązuje, gdy w posiedzeniu, podczas którego głosowano nad zmianą Statutu brali udział wszyscy członkowie Rady.
3.    W ciągu 5 dni od podjęcia przez Radę uchwały o zmianie Statutu Zarząd Fundacji przesyła jej odpis Fundatorkom. Uchwała staje się ważna po złożeniu przez fundatorki oświadczenia, że wyrażają zgodę na zmianę Statutu Fundacji. Fundacja zgłasza zmianę Statutu do sądu rejestrowego, która staje się skuteczna z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Za wystarczającą formę dla przekazanie uchwał Fundatorkom oraz złożenia przez nie oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmianę Statutu uznaje się ich przekazanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
5.     Zmiana Statutu w zakresie dotyczącym celów działalności Fundacji dopuszczalna jest jedynie jako konkretyzacja tych celów, bądź jako ich rozszerzenie o cele im pokrewne i tylko w przypadku, gdy nie będzie się to kłóciło z możliwością realizowania dotychczasowych celów działalności Fundacji.
6.    Jeżeli w uchwale o zmianie Statutu nie zawarto tekstu jednolitego Statutu Fundacji uwzględniającego uchwalone zmiany, Rada może w odrębnej uchwale podjętej w zwykłym trybie sporządzić tekst jednolity Statutu Fundacji uwzględniający wszystkie uchwalone zmiany.

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 16

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. O łączeniu z inną fundacją decyduje Zarząd Fundacji drogą uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu i wymaga zatwierdzenia przez Radę.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 17

1.    Rada podejmuje uchwałę o wszczęciu likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona.
2.    Jeżeli Zarząd pomimo podjęcia przez Radę uchwały, o której mowa w ust. 1 nie przeprowadzi likwidacji, likwidację Fundacji przeprowadza Rada.
3.    Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, Rada zobowiązania jest przekazać je organizacjom społecznym, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 18

1. Kadencja wszystkich członków Zarządu, pełniących swoją funkcje na dzień dokonania zmian w Statucie uchwałą z dnia 30 lipca 2014 r., ulega zrównaniu i upływa z dniem 30.09.2015 r.
2. Kadencja wszystkich członków Rady, pełniących swoją funkcje na dzień dokonania zmian w Statucie uchwałą z dnia 30 lipca 2014 r., ulega zrównaniu i upływa z dniem 31.01.2016 r.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002