Standard Antydyskryminacyjny dla Uczelni

Od 2015 r. FRS uczestniczy w pracach Zespołu ds. uniwersyteckich standardów przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. Efektem działalności zespołu jest wzór Standardu Antydyskryminacyjnego dla Uczelni (SAdU). Został on opracowany, aby wspierać uczelnie wyższe we wdrażaniu systemowych rozwiązań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Zapisy SAdU odnoszą się kompleksowo do najważniejszych obszarów działalności uczelni, w tym dydaktyki oraz działalności badawczej, a także do roli uczelni jako pracodawcy.

FRS oferuje uczelniom:
  • warsztaty i szkolenia dla kadry, pracownic i pracowników administracyjnych oraz studentek i studentów dotyczące równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji (w tym molestowaniu i molestowaniu seksualnemu),
  • warsztaty, szkolenia, konsultacje, doradztwo i wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu procedur dotyczących równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego o  Standardzie Antydyskryminacyjnym dla Uczelni

Zdaniem Rady Głównej [Nauki i Szkolnictwa Wyższego] sprawy związane ze zjawiskiem dyskryminacji zasługują na dużą uwagę środowiska akademickiego (…). Rada Główna w pełni podziela opinię Zespołu, który opracował wzór standardu, że przestrzeń akademicka powinna być wolna od wszelkich form dyskryminacji, zaś jakiekolwiek jej przejawy powinny spotykać się ze zdecydowanym przeciwdziałaniem. (…) sprawa przeciwdziałania dyskryminacji jest, zdaniem Rady Głównej, na tyle ważna, że warto rozważyć wzbogacenie o stosowne zapisy statutów uczelni, jako najważniejszych aktów wewnętrznych regulujących ich działanie.

fragment stanowiska Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9 września 2016 r.
Rzecznik Praw Obywatelskich o Standardzie Antydyskryminacyjnym dla Uczelni

W mojej ocenie wyraźnym sygnałem sprzeciwu wobec wszelkich form nienawiści czy dyskryminacji motywowanej pochodzeniem narodowym, etnicznym lub rasowym bądź wyznawaną religią, byłoby upowszechnienie wśród władz polskich uczelni standardu antydyskryminacyjnego. Wzór takiego standardu został wypracowany w ramach projektu Uniwersyteckie standardy przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, realizowanego przez Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Fundację Autonomia, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej. Standard ten jest przykładem systemowego rozwiązania umożliwiającego przeciwdziałanie, diagnozowanie i reagowanie na przejawy – 4 – przemocy i nierównego traktowania w szkołach wyższych, a także sprzyjającego zapewnieniu bezpiecznego i wolnego od dyskryminacji środowiska pracy i nauki dla całej społeczności akademickiej.

fragment pisma Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara do Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego, Jarosława Gowina z 21 maja 2016 r.
Przydatne publikacje
Publikacje dot. przeciwdziałania dyskryminacji na uczelniach opracowane przez Fundację Autonomia na zlecenie Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ramy prawne zjawiska dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami
Kluczowe pojęcia z zakresu dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami wraz z przykładami z uczelni
Dyskryminacja. Kazusy (przykłady) w odniesieniu do realiów uniwersyteckich
Zespół ds. uniwersyteckich standardów przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji

Utworzenie zespołu zostało zainicjowane w 2015 r. przez dr Magdalenę Stoch, kierowniczkę Zakładu Polityki Antydyskryminacyjnej w Mediach w Ośrodku Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ( w ramach projektu pt. „Uniwersyteckie standardy przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji”) oraz przez Fundację Autonomia (jako część Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć).
W skład zespołu wchodzą przedstawicielki i przedstawiciele uczelni (w tym pełnomocniczki i pełnomocnicy ds. bezpieczeństwa i równego traktowania oraz inicjatywy studenckie) a także przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002