Broszura: Standard antydyskryminacyjny dla uczelni

Broszura zawiera wzór uczelnianego Standardu antydyskryminacyjnego wypracowany został w ramach projektu pt. „Uniwersyteckie standardy przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji,” realizowanym pod honorowym patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Wzór ten przedstawia rozwiązania o charakterze systemowym, umożliwiającym przeciwdziałać, diagnozować i reagować na przejawy przemocy, nierównego traktowania i dyskryminacji w uczelniach.

Standard antydyskryminacyjny jest dokumentem, w którym uczelnia zobowiązuje się do prowadzenia działań na rzecz wzmacniania zasady równego traktowania oraz do przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji.

Wzór standardu oraz wskazówki dotyczące przeprowadzenia procesu tworzenia standardów opracowała grupa instytucji, obejmująca: Zakład Polityki Antydyskryminacyjnej Ośrodka Badań nad Mediami oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Fundacja Autonomia, Uniwersytet Jagielloński, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, oraz Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002