Szkoła wielokulturowa – szkolenia dla kadr pedagogicznych podnoszące umiejętności pracy z uczniami cudzoziemskimi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Okres realizacji: 23 listopada – 31 grudnia 2012
Kwota dofinansowania: 45 300,00  zł

Projekt został zrealizowany w ramach konkursu pn. ”Bezpieczna i przyjazna szkoła – edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych”. Celem projektu było upowszechnianie edukacji włączającej poprzez wzmocnienie zasady równego dostępu do edukacji dla dzieci cudzoziemskich w Polsce oraz kształtowanie proaktywnego podejścia placówek oświaty w kwestiach związanych z wielokulturowością, przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz integracją cudzoziemców.

Cele szczegółowe projektu obejmowały:
• Zwiększenie umiejętności wychowawczych kadr pedagogicznych szkół (w tym dyrekcji oraz nauczycielek i nauczycieli) poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie  komunikacji międzykulturowej oraz wiedzy o równym traktowaniu i edukacji włączającej w kontekście pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji;
• Promocja wśród kadr pedagogicznych podejścia opartego na zindywidualizowanej pracy z dziećmi i rodzicami cudzoziemskimi, w tym umiejętności zdiagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci cudzoziemskich;
• Upowszechnienie innowacyjnych dobrych praktyk w zakresie kształcenia dzieci cudzoziemskich, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z innymi instytucjami w lokalnym środowisku szkoły oraz z uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa, przeciwdziałania agresji, dyskryminacji i przemocy na tle pochodzenia rasowego, etnicznego, religijnego, narodowego.

Działania w projekcie obejmowały:
• Szkolenia dla kadr pedagogicznych szkół przyjmujących dzieci cudzoziemskie, w tym wsparcie szkół w opracowaniu rozwiązań i działań wspierających integrację;
• Wydanie publikacji upowszechniającej innowacyjne rozwiązania pracy z dziećmi i rodzicami cudzoziemskimi;
• Organizację pokazu filmu upowszechniającego wiedzę o możliwości korzystanie przez szkoły ze wsparcia pomocy nauczyciela (asystenta międzykulturowego).

Nr projektu: MEN/2012/DZSE/1794

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002