Opracowanie i wdrożenie narzędzi pomocnych dla pracowników administracji publicznej pracujących z uchodźcami i rodzinami uchodźczymi w systemie edukacji w Polsce
Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa
Okres realizacji: 1 lipca – 31 grudnia 2012
Kwota dofinansowania:

Partnerzy: FRS, Instytut Spraw Publicznych (ISP), Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP), Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA)

W ramach projektu została wydana  publikacja pt. „Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne”. Publikacja jest zbiorem 11 artykułów napisanych przez nauczycielki i inne osoby pracujące w instytucjach oświatowych w Polsce. Każdy z tekstów poświęcony jest autorskim działaniom integrującym społeczności szkolne. Wśród działań i rozwiązań opisanych w publikacji znajdują się m.in.:
• zatrudnienie w szkole pomocy nauczyciela (asystentki międzykulturowej),
• działania skierowane do polskich rodziców i opiekunów, zwiększające ich wiedzę na temat uchodźstwa i migracji,
• działania wspierające naukę języka polskiego jako drugiego.
Książka stanowi cenny zapis wyzwań stających przed placówkami oświatowymi, przyjmującymi dzieci cudzoziemskie oraz proponuje konkretne rozwiązania, opisane przez osoby mające praktykę w pracy z uczniami i uczennicami cudzoziemskimi. W ramach projektu, rozwinięta została także  seria filmów „Narracje Migrantów”.

Nr umowy: CK-WOP-OSM/B/X/3/3/295/65/2012/NGO

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002