My Targówek – Fabryka nowych możliwości
Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa (Biuro Edukacji)
Okres realizacji: 1 listopada 2015 - 31 grudnia 2017
Kwota dofinansowania:

Lider: Stowarzyszenie Mierz Wysoko
Partnerzy: FRS, Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Fundacja Akademia Innowacji, Fundacja na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu”, Stowarzyszenie Dzieci Targówka

Projekt został zrealizowany w ramach zadania publicznego zleconego przez Miasto Stołeczne Warszawę pn. „Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze rewitalizowanym Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka”

Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci w wieku 6-18 lat, zamieszkujących obszar Targówka Fabrycznego, poprzez ich aktywizację oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz dzieci i młodzieży i ich rodzin m.in. poprzez:
• zwiększenie wyników w nauce i zwiększenie kompetencji społecznych dzieci,
• niwelowanie negatywnych skutków barier językowych;
• integracja środowiska dzieci mieszkających na terenie „starego” Targówka Fabrycznego, dzieci cudzoziemskich z ośrodka dla uchodźców i dzieci z nowobudowanych osiedli;
• zwiększenie kompetencji kadry Szkoły Podstawowej nr 58 na Targówku Fabrycznym;
• integracja i koordynacja działań edukacyjnych, społecznych, profilaktycznych, animacyjnych, społecznych prowadzonych na rzecz dzieci i młodzieży przez instytucje publiczne i niepubliczne na terenie Targówka Fabrycznego,
• rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i podmiotów prywatnych na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców Targówka Fabrycznego;
W ramach projektu FRS zatrudniała asystentkę międzykulturową, która wspierała społeczność Szkoły Podstawowej nr 58 (w tym dzieci z doświadczeniem migracji mieszkających w pobliskim ośrodku dla uchodźców i ich rodzin, dzieci polskich i ich rodzin oraz kadry szkoły). Asystentka międzykulturowa angażowała się także w prowadzenie zajęć integrujących społeczność lokalną w klubie sąsiedzkim „Cafe Sąsiad”.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002