Działania na rzecz społeczeństwa różnorodnego – podnoszenie wiedzy i kompetencji w zakresie dialogu międzykulturowego i równego traktowania społeczeństwa przyjmującego w Polsce
Źródło finansowania: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI)
Okres realizacji: 1 grudnia 2013 – 30 kwietnia 2015
Kwota dofinansowania: 635 066,40 zł

Projekt w kompleksowy sposób wspierał członków i członkinie społeczeństwa przyjmującego w Polsce oraz obywateli i obywatelki państw trzecich w procesie integracji*.
Projekt obejmował cztery główne obszary działań:
• Działania edukacyjne i integracyjne stwarzające przestrzeń do wymiany i kontaktu pomiędzy obywatelami i obywatelkami państw trzecich a społeczeństwem przyjmującym, w tym szkolenia dla młodzieży, dla rodzin migranckich oraz dla przedstawicieli i przedstawicielek administracji publicznej.
• Monitoring mediów, których przekazy wpływają na postawy społeczeństwa obywatelskiego w stosunku do obywateli i obywatelek państw trzecich. Celem monitoringu było wpłynięcie na jakość przekazu medialnego dotyczącego migrantów i migrantek we współpracy z mediami.
• Działania antydyskryminacyjne niwelujące stereotypy, uprzedzenia i nierówne traktowanie oraz podnoszące wiedzę nt. prawa w zakresie równego traktowania i niedyskryminacji wśród obywateli i obywatelek państw trzecich.
• Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z powodu nierównego traktowania.

Nr projektu: 22/9/EFI

* Integrację rozumiemy – zgodnie ze Wspólnymi Podstawowymi Zasadami Integracji Imigrantów, przyjętymi przez Radę Unii Europejskiej w dniu 19. 11. 2004 r. jako proces dynamiczny i dwustronny, w którym zarówno obywatele i obywatelki państw trzecich, przybywający do Polski, jak i członkowie i członkinie społeczeństwa przyjmującego nabywają wiedzę o sobie nawzajem i uczą się funkcjonować we wzajemnym zrozumieniu na zasadach partnerstwa i szacunku, a także uczą się doceniać różnice i dostrzegać to, co wspólne oraz czerpać z wzajemnej wymiany.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002