Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona
Źródło finansowania: Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) Program „Obywatele dla Demokracji”
Okres realizacji: marzec 2014 – maj 2015
Kwota dofinansowania:

Lider projektu: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA)
Partner projektu: FRS

Projekt dotyczył przeciwdziałania dyskryminacji, przemocy i mowie nienawiści w szkołach w Polsce, był adresowany do społeczności szkolnych – dyrekcji, nauczycielek i nauczycieli, uczennic i uczniów, rodziców i opiekunów prawnych oraz decydentek i decydentów polityki oświatowej. W ramach projektu FRS towarzyszyła wybranym szkołom w procesie opracowywania i wdrażania szkolnego Kodeksu Równego Traktowania (KRT) oraz opracowała materiały informacyjne dotyczące tworzenia polityki równego traktowania w szkołach.

Nr projektu: E1/2052
Kwota dofinansowania na działania prowadzone w ramach projektu przez FRS: 50 520,00 zł

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002