Centrum Wielokulturowe w Warszawie
Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa
Okres realizacji: 21 listopada 2014 – 30 grudnia 2016
Kwota dofinansowania:

Lider projektu: Fundacja na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie
Partnerzy: Fundacja Inna Przestrzeń, FRS

Powstanie Centrum Wielokulturowego w Warszawie (CWW) było efektem kilku lat współpracy organizacji pozarządowych, w tym FRS,  z władzami miasta.
Działania w projekcie obejmowały:
• Wsparcie w integracji cudzoziemek  i cudzoziemców zamieszkujących Warszawę;
• Wzmocnienie godnego traktowania, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem migrantów i migrantek oraz mniejszości narodowych i etnicznych;
• Aktywizację społeczną i obywatelską cudzoziemek i cudzoziemców;
• Rozwój współpracy międzykulturowej;
• Wspieranie edukacji wielokulturowej;
• Integrację dwukierunkową pomiędzy społecznością przyjmującą a cudzoziemkami i cudzoziemcami;
• Przeciwdziałanie ksenofobii i rasizmowi oraz upowszechnianie postaw tolerancji;
• Dokumentowanie sytuacji cudzoziemców i cudzoziemek na terenie m.st. Warszawy;
• Promowanie wizerunku Warszawy jako metropolii wielokulturowej.
FRS odpowiadało za planowanie i koordynację działań w obszarze edukacji (w tym szkoleń i warsztatów dla kadr pedagogicznych szkół oraz budowanie współpracy środowiska NGO i sektora publicznego w obszarze edukacji w wymiarze systemowym).

Całościowa kwota dofinansowania: 900 000,00 zł (w latach 2015 – 2016)
Kwota dofinansowania na działania prowadzone przez FRS w ramach projektu: 35 000,00 zł (w latach 2015 – 2016)

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002