Zasada równego traktowania w praktyce – rozwiązania systemowe wspierające integrację obywatelek i obywateli państw trzecich oraz społeczeństwa przyjmującego w administracji publicznej i edukacji
Źródło finansowania: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI)
Okres realizacji: 11 grudnia 2013 – 30 czerwca 2015
Kwota dofinansowania: 402 053,60 zł

Działania w projekcie w sposób kompleksowy wspierały integrację* pomiędzy członkami i członkiniami społeczeństwa przyjmującego w Polsce a obywatelami i obywatelkami państw trzecich. Celem projektu było wspieranie dialogu międzykulturowego i kształtowanie umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w warunkach różnorodności społecznej związanej z migracją.

Projekt obejmował trzy główne obszary działań:
• Szkolenia dla kadr systemu oświaty w Polsce, mających bezpośredni kontakt z obywatelami i obywatelkami państw trzecich, w zakresie wdrażania zasad równego traktowania w oparciu o wyniki badań i dobre praktyki zagraniczne (np. z Walii i USA).
• Badanie funkcjonowania szkół w kontekście konfliktów związanych z różnicami kulturowymi, religijnymi, narodowymi, rasowymi i etnicznymi w szkołach. Badanie dotyczyło profilaktyki i interwencji podejmowanych przez szkoły w odpowiedzi na sytuacje konfliktowe. Wyniki badania były upowszechniane zarówno wśród decydentów w systemie edukacji (m.in. MEN, urzędy gmin), jak i wśród praktyków (m.in. dyrekcje szkół, organizacje pozarządowe).
• Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących równego traktowania w pracy z obywatelami i obywatelkami państw trzecich oraz na ich rzecz.

Nr projektu: 60/10/EFI

* Integrację rozumiemy – zgodnie ze Wspólnymi Podstawowymi Zasadami Integracji Imigrantów, przyjętymi przez Radę Unii Europejskiej w dniu 19. 11. 2004 r. jako proces dynamiczny i dwustronny, w którym zarówno obywatele i obywatelki państw trzecich, przybywający do Polski, jak i członkowie i członkinie społeczeństwa przyjmującego nabywają wiedzę o sobie nawzajem i uczą się funkcjonować we wzajemnym zrozumieniu na zasadach partnerstwa i szacunku, a także uczą się doceniać różnice i dostrzegać to, co wspólne oraz czerpać z wzajemnej wymiany.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002