Opracowanie i wydanie publikacji pt. „Ukryty program szkoły a równy dostęp do edukacji. Wybór tekstów”
Źródło finansowania: Ambasada Amerykańska w Warszawie
Okres realizacji: 28 lipca 2011 – 31 grudnia 2012
Kwota dofinansowania:

W ramach projektu została opracowana publikacja książkowa pt. „Ukryty program szkoły a równy dostęp do edukacji. Wybór tekstów”. Publikacja zawiera tłumaczenie na język polski dziewięciu tekstów naukowych wprowadzających do tematyki przeciwdziałania dyskryminacji oraz wspierania zasady równego traktowania w kontekście edukacji międzykulturowej z uwzględnieniem takich czynników jak pochodzenie kulturowe, etniczne, narodowe czy wyznanie.

Teksty zostały napisane w oparciu o wyniki badań prowadzonych przez naukowców w Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Anglii i Szwecji. Mimo odwoływania się do doświadczeń zagranicznych, artykuły dotykają problematyki i opisują sytuacje łatwo rozpoznawalne dla osób pracujących w systemie oświaty w Polsce i mających doświadczenie w pracy z uczniami i uczennicami migranckimi. A artykułach wprost opisane są problemy i trudności, z jakimi mierzą się kadry szkół, a także propozycje rozwiązań, które mogą być inspirujące i praktyczne także w polskim kontekście. Artykuły diagnozują różnorodne czynniki, praktyki i normy warunkujące równy dostęp do edukacji dzieci migranckich, dzięki czemu stanowią cenny wkład do debaty na ten temat w Polsce.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002